4. TDC ročenka

Klient: Typodesignclub,

Designer: Zuzana Lednická


Typ: Katalog,

Rok: 2002