35th Karlovy Vary International Film Festival

Client: Film Servis Festival Karlovy Vary,

Designer: Aleš Najbrt


Font: Imago,

Type: Poster,

Year: 2000